Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚPKOO  → Pedagogická činnost → Témata závěrečných prací → Témata bakalářských prácí
iduzel: 25197
idvazba: 40284
šablona: stranka
čas: 19.11.2017 02:11:10
verze: 3887
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata bakalářských prací pro rok 2016/2017

Chemie a technologie paliv a prostředí

Studijní program: Technologie pro ochranu životního prostředí

Hydrotermální zplyňování methanolu na kontinuální vertikální aparatuře.

Purkarová Eliška, Ing. ( PUR...@vscht.cz)
Procesem superkritického zplyňování lze přeměnit organické látky energeticky využitelný plyn. Nastavitelné podmínky procesu (tlak, teplota, průtok látky, koncentrace látky, přídavek katalyzátoru) významně ovlivňují účinnost zplynění a jsou pro každou látku specifické. Výstupy zjištěné při zplyňování modelových látek (methanol) jsou využity pro porozumění zplyňování reálných odpadních organických materiálů na stejné bázi (alkoholy).
Zásady: Vypracujte literární rešerši na téma superkritického zplyňování se zameřením na modelové látky a vliv podmínek procesu na efektivitu jejich zplyňování.
Na již sestavené aparatuře proveďte sérii experimentů s methanolem za různých provozních podmínek.
Výstupy z experimentů zanalyzujte, vyhodnoťte a porovnejte s literaturou.
Vyhodnoťte nejvhodnější nastavení podmínek procesu pro získání co nejvyšší účinnost při superkritickém zplyňování methanolu na vertikální kontinuální apratuře.

Použití přírodních vápenců z území ČR k záchytu oxidu uhličitého ze spalin a možnosti reaktivace znehodnoceného materiálu

Staf Marek, Ing. Ph.D. ( Mar...@vscht.cz)
Vysokoteplotní sorpce oxidu uhličitého na CaO v rámci tzv. post-combustion procesů záchytu tohoto skleníkového plynu ze spalin je dle literatury a předběžných testů považována za perspektivní.
Její hlavní předností je cenová dostupnost vstupní suroviny, jíž jsou přírodní vápence. Průmyslové nasazení procesu však dosud brání jeden zásadní nedostatek těchto materiálů, konkrétně tepelná sintrace způsobující rapidní pokles sorpční kapacity s narůstajícím počtem cyklů sorpce/kalcinace. Ke studiu tohoto fenoménu jsou nyní k dispozici dvě laboratorní aparatury: jedna s pevným ložem vzorku a druhá fluidní. V rámci bakalářské práce se student zaměří jednak na co nejpřesnější identifikaci morfologických změn v materiálu, které nežádoucí pokles způsobují. Dále na základě literárních pramenů navrhne a otestuje vhodnou metodu, jak tyto změny odstranit nebo v nejvyšší možné míře potlačit.
V rámci posuzování změn ve struktuře vzorků se doporučuje provést srovnávací testy též na laboratorně připraveném čistém uhličitanu vápenatém. Cílem těchto testů bude vyloučit vliv jiných faktorů (především přítomnost dalších komponent) na výše zmíněné jevy.
Zásady: 1) vypracovat literární rešerši na téma aplikace karbonátové smyčky pro sorpci oxidu uhličitého ze spalin
2) na základě dostupných údajů o lokalitách těžby vápence vytypovat vhodnou vzorkovou základnu pro provádění laboratorních testů
3) u vzorků přírodních vápenců stanovit parametry, jež jsou podstatné z hlediska nasazení v technologii karbonátové smyčky
4) navrhnout modifikaci průtočné vysokoteplotní laboratorní aparatury, která umožní studium faktorů ovlivňujících deaktivaci a reaktivaci vápenců podrobovaných cyklickému procesu kalcinace a karbonatace
5) na modifikované laboratorní aparatuře otestovat závislost rychlosti deaktivace vzorků na různých fyzikálně-chemických parametrech (složení vzorku, tlak, teplota, nečistoty v analytu)
6) navrhnout soubor opatření vedoucích k potlačení nežádoucí deaktivace sorbentu při provozu karbonátové smyčky

Odpadové hospodářství

Studijní program: Technologie pro ochranu životního prostředí

Pyrolýza vybraných složek odpadních materiálů pro jejich energetické a materiálové využití

Skoblia Siarhei, Ing. Ph.D. ( sko...@vscht.cz)
Pyrolýza, neboli termochemická konverze organických materiálů bez přístupu oxidačního media, umožňuje transformaci materiálů na plynné, kapalné a pevné produkty použitelné pro další materiálové a energetické zpracování. Pyrolýza je jedním ze základních procesů uplatňujících se jako první krok při všech termokonverzních postupech (spalování, zplyňování), a tak distribuce vznikajících produktů ovlivňuje kvalitativní a kvantitativní průběh navazujících dějů. Distribuce a vlastnosti produktů vznikajících při pyrolýze značně závisí na podmínkách procesu a vlastnostech použitého materiálu a jakákoliv změna provozních podmínek může značně změnit distribuci a vlastnosti hlavních produktů. Cílem DP je zjištění chování vybraných vzorků odpadních materiálů za podmínek pomalé pyrolýzy, zjištění distribuce hlavních produktů a jejich vlastností a posouzení kvality uvedených produktů z hlediska jejich následného materiálového a energetického využití.
Zásady: 1. Vypracujte literární rešerši na téma pyrolýzy odpadních organických látek a vlivů podmínek procesu (teploty, rychlosti ohřevu, kontaktní doby) na výtěžky kapalných, plynných a pevných produktů. Připravte přehled dostupných technologických zařízení vhodných pro průmyslovou pyrolýzu vybraných odpadních materiálů a porovnejte jejich provozně-technické charakteristiky. 2. Proveďte stanovení základních fyzikálně-chemických vlastností vybraných odpadních materiálů a predikujte jejich chování při pomalé pyrolýze. 3. Upravte laboratorní pyrolýzní zařízení tak, aby bylo možné provést pyrolýzu vybraných modelových vzorků a stanovit distribuci hlavních produktů procesu. 4. Získané výsledky srovnejte s dostupnými experimentálními a referenčními daty z odborné literatury. Zhodnoťte teoretické a experimentální znalosti získané v rámci práce a proveďte vyhodnocení možností materiálového a energetického využití pyrolýzních produktů získaných z vybraných odpadních materiálů s jejich přímým spalováním nebo materiálovým využitím.
Aktualizováno: 22.2.2017 09:43, Autor: Lenka Matějová

Vedoucí ústavu:
Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
Telefon: 220 444 228
Místnost: A171

Sekretariát:
Mgr. Helena Doležalová
Telefon: 220 444 231
Místnost: A171

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
Copyright VŠCHT Praha 2014
zobrazit plnou verzi