Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚPKOO  → Pedagogická činnost → Vědecká činnost studentů → Obhajoba semestrálního projektu 2013
iduzel: 23640
idvazba: 29725
šablona: stranka
čas: 30.1.2023 18:04:40
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 23640
idvazba: 29725
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'upkoo.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 23640
path: 8548/7925/7928/7937/23449/10819/23640
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Obhajoba semestrálního projektu 2013

Datum: 14.5.2013
Předseda komise: Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Vypracoval: Bc. Jiří Brynda
Školitel: Ing. Sergej Skoblia, Ph. D.
Název práce: Vysokoteplotní štěpení dehtu vznikajícího při termokonverzi biomasy

Obsahem tohoto projektu je literární rešerše možností štěpení dehtu při teplotách vyšších než 800 °C. Pozornost je věnována hlavně méně selektivním procesům, umožňujícím štěpení dehtu. První část se zabývá termochemickou konverzí biomasy. Je zde popsán mechanismus termokonverze jednotlivých složek biomasy, závislost složení produktů na typu paliva a podmínkách termokonverze. Dále se tato část práce zabývá jednotlivými typy pyrolýzních a zplyňovacích generátorů. Následující část se věnuje způsobu definici dehtu a jeho charakteristice z hlediska složení a fyzikálně-chemických vlastností.
Další část se zabývá popisem vykoteplotního štěpní dehtu. Jsou zde uvedeny jednotlivé reakce, podílející se na štěpení, jejich energetická náročnost a podíl na štěpení jednotlivých složek dehtu za různých procesních podmínkek. Nejprve je pozornost věnována nekatalytickým procesům termického štěpení pomocí parciální oxidace (PO). Po té se práce věnuje katalyzátorům schopných vysokoteplotního štěpení dehtu bez rizika jejich deaktivace. Mezi zkoumané katalyzátory patří: pyrolýzní zbytek a vápenaté materiály.
Poslední část se věnuje možnostem využití reaktoru s reverzním průtokem (RRP) pro vysokoteplotní štěpení dehtu. Nejprve je stručně popsán princip funkce RRP a jeho výhody využívané pro regeneraci tepla. Dále jsou analyzované problémy spojené s jeho provozem a faktory ovlivňující účinnost štěpení dehtu. Nakonec jsou uvedeny možnosti, jak těmto problémům zamezit a jsou uvedeny konkrétní požadavky na použitý v RRP katalytický materiál.


Vypracoval: Bc. Tomáš Hudský
Školitel: Ing. Jan Berka, Ph. D.
Název práce: Speciální metody čištění lehkých plynů

V této práci jsou uvedeny jak tradiční průmyslové, tak i netradiční postupy výroby čistých lehkých plynů a možnosti jejich čištění. Dále jsou zde uvedeny možnosti, jak nečistoty v lehkých plynech analyzovat. Byla navržena a sestavena experimentální aparatura, na které byly provedeny experimenty na ověření postupu čištění helia ve vysokoteplotních plynem chlazených reaktorech, konkrétně oxidace oxidu uhelnatého na impregnovaném uhlí a oxidu měďnatém. Tento postup by se mohl dále prověřit na vysokoteplotní heliové smyčce.
V rámci této práce byly provedeny experimenty, při kterých se zkoumala účinnost oxidace při různých teplotách a tlacích, byly srovnány dva různé typy plynoměrů a byla zde mj. zpracována i finanční stránka plynných směsí.


Vypracoval: Bc. Angela Mendoza
Školitel: Doc. Ing. Václav Koza, CSc.
Název práce: Ztráty plynu při porušení plynovodu

Množství ztraceného plynu při poruše potrubí se v současné době vyhodnocuje na základě vztahů pro únik malým otvorem z nádoby. V častých případech, kdy je potrubí přerušeno a otevřeno v celém průřezu a v nenulové vzdálenosti od potrubí vyššího řádu, se tok plynu řídí jinými vztahy, Bernoulliho rovnicí pro podkritický tok a Fannovou rovnicí pro kritický tok.
V teoretické části práce jsou shrnuty všechny čtyři varianty výpočtu úniku plynu (únik malým otvorem x únik otevřeným plným průřezem trubky, podkritický tok x kritický tok) a odvozen postup pro řešení Fannovy rovnice.
V experimentální části práce byl změřen únik vzduchu z nádoby s počátečním přetlakem 5 kPa polyetylénovým potrubím o vnitřním průměru 19 mm a délkách 0,08, 3,2 a 8,2 m. Z výsledků měření byl vyhodnocen součinitel tření měřeného potrubí za podmínek úniku.


Vypracoval: Bc. Květa Studená
Školitel: Ing. Pavel Machač, CSc.
Název práce: Poloprovozní zkoušky procesu odsíření spalin v EPRU II

Tato práce se zabývá problematikou odsiřování reálných spalin v poloprovozním zařízení instalovaném v elektrárně Prunéřov II. Jejími hlavním cílem je zprovoznění poloprovozního absorpčního zařízení a porovnání rozdílů v odsiřování v reálném provoze v elektrárně a na poloprovozním zařízení.
Práce obsahuje výčet a popis jednotlivých částí poloprovozu, stejně tak výsledky z poloprovozních zkoušek. Byly zjištěny rozdílné účinnosti odsiřování spalin v závislosti na odlišných technických parametrech reálného a poloprovozního zařízení.
Součástí práce bylo uvedení zařízení do provozu, optimalizace výkonu spalinového ventilátoru a vytvoření provozních předpisů, které popisují hlavně procesy najíždění a odstavení jednotlivých součástí poloprovozu a eliminují možné poškození aparatury.


Vypracoval: Bc. Stanislav Vagaský
Školitel: Ing. Alice Procházková, Ph.D.
Název práce: Problematika organokremicitých zlúčenín v bioplyne

Semestrálny projekt je zameraný na problematiku výskytu organokremičitých zlúčenín v bioplyne a ich negatívne vplyvy na motory kogeneračních jednotiek. V posledných rokoch začali prevádzkovatelia bioplynových staníc riešiť problémy s motormi, spojené s výskytom nežiadúcich zlúčenín kremíka v bioplyne. Organokremičité zlúčeniny, resp. siloxany, sú látky vyskytujúce sa v rôznych produktoch v priemyselnom merítku, ale aj domácnosti. Pri energetickom využití bioplynu sa prítomné siloxany oxidujú na SiO2, ktorý svojimi abrazivnými účinkami spôsobuje problémy v motoroch kogeneračných jednotiek. Jednou z možností eliminácie týchto nežiadúcich látok z bioplynu je adsorbcia.
V literárnej časti semestrálneho projektu je zhrnutý súčasný stav poznania danej problematiky, nechýb ani popis jednotlivých metód slúžiacich k odstráneniu týchto nežiadúcich látok z bioplynu.
Práca je preto zameraná na testovanie vhodných adsorbčných materiálov, ale taktiež na analýzy saturovaných adsorbentov, ako v laboratóriu, tak na ÚČOV Praha priamo s reálnym bioplynom.


Vypracoval: Bc. Boleslav Zach
Školitel: Ing. Sergej Skoblia, Ph.D.
Název práce: Hydrotermální zplyňování organických materiálů

Tato práce se věnuje hydrotermálnímu zplyňování a zaměřuje se především na zplyňování vodou v nadkritickém stavu. Hydrotermální zplyňování umožňuje zplyňovat biologický materiál s velkým obsahem vody, aniž by tím docházelo k poklesu energetické účinnosti, protože není třeba materiál sušit. Tato práce stručně vysvětluje, co je to SCWG, dále se zaobírá především problematikou sestavení aparatury a realizací jejích částí. Zabývá se i korozí a usazováním v SCWG systémech. Práce také obsahuje pokus o odhad složení plynného produktu SCWG.


Vypracoval: Bc. Lucie Zoderová
Školitel: Ing. Sergej Skoblia, Ph.D.
Název práce: Stanovení celkového obsahu síry ve zkapalněných ropných plynech

Práce se zabývá stanovením nízkých koncentrací síry ve zkapalněných ropných plynech.
Teoretická část je rozdělena do několika vzájemně navazujících kapitol, ve kterých je pojednáno o vlastnostech, složení, a o možnostech použití LPG. V další části práce je rozebrána plynová chromatografie včetně podrobného popisu nejdůležitějších částí plynového chromatografu. V literární části práce jsou také uvedeny různé odběrové techniky vhodné pro analýzu zkapalněných vzorků LPG: nástřik odpařeného vzorku a přímý nástřik zkapalněného vzorku. Experimentální část je věnována popisu použitých přístrojů a pracovních podmínek jednotlivých chromatografických analýz. Značná pozornost je věnována použití chemiluminiscenčního detektoru, který je použit pro stanovení sirných sloučenin ve vzorcích LPG. Výsledky rozboru ukázaly, že z hlediska majoritního složení jsou si oba analyzované vzorky LPG velmi podobné. Analýza sirných látek pomocí GC-SCD ukázala, že se jedná o vzorky značně odlišné obsahem síry.

Přihlášení účastnící

1. Bc. Brynda Jiří Vysokoteplotní štěpení dehtu vznikajícího při termokonverzi biomasy
2. Bc. Hudský Tomáš Speciální metody čištění lehkých plynů
3. Bc. Mendoza Angela Ztráty plynu při porušení plynovodu
4. Bc. Studená Květa Poloprovozní zkoušky procesu odsíření spalin v EPRU II
5. Bc. Vagaský Stanislav Problematika organokremicitých zlúčenín v bioplyne
6. Bc. Zach Boleslav Hydrotermální zplyňování organických materiálů
7. Bc. Zoderová Lucie Stanovení celkového obsahu síry ve zkapalněných ropných plynech

Aktualizováno: 8.11.2015 15:06, Autor: Ondřej Novák

Vedoucí ústavu:
Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
Telefon: 220 444 228
Místnost: A171

Sekretariát:
Mgr. Helena Doležalová
Telefon: 220 444 231
Místnost: A171

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
Copyright VŠCHT Praha 2014
zobrazit plnou verzi