Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚPKOO  → Pedagogická činnost → Vědecká činnost studentů → Obhajoba semestrálního projektu 2014
iduzel: 23636
idvazba: 29719
šablona: stranka
čas: 30.1.2023 18:13:38
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 23636
idvazba: 29719
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'upkoo.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 23636
path: 8548/7925/7928/7937/23449/10819/23636
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Obhajoba semestrálního projektu 2014

Datum: 16.5.2014
Předseda komise: Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Vypracoval: Bc. Vojtěch Bialas
Školitel: prof. Ing. Petr Buryan, DrSc.
Název práce: Vznik skládkových plynů z hliníkových fólií


Při studiu vlastností tuhých vedlejších energetických produktů, vznikajících při spalování tuhých komunálních odpadů v lokálních topeništích nebo spolu spalování tuhých alternativních paliv obsahujících v různých formách hliník, bylo prokázáno, že se při jejich styku s vodou v alkalickém prostředí vzniká vodík. Ten se vzduchem vytváří třaskavou směs, která může být v řadě případů zdrojem nežádoucích nebezpečných situací.
Cílem tohoto semestrálního projektu bylo seznámit se se zpracováním tuhého komunálního odpadu. V první části tohoto projektu jsem se věnoval porovnání odpadového hospodářství států Evropské Unie. V další části jsem se zabýval chováním hliníkových odpadů poté, co jsou spáleny ve spalovnách nebo uloženy na skládkách.


Vypracoval: Bc. František Brázdil
Školitel: doc. Ing. Václav Koza, CSc.
Název práce: Migrace vlhkosti v plynárenské soustavě


Vlhkost přichází do plynárenské soustavy buď s přepravovaným plynem, nebo na určitém místě zůstane voda v soustavě po opravě nebo stavbě. Za provozu voda postupuje s plynem až k zákazníkům. Po cestě plynu nebo u zákazníků pak nemusí být splněny požadavky na kvalitu plynu (teplota rosného bodu vody). Nadměrná vlhkost může škodit plynovodu, armaturám v cestě plynu a případně zařízením u zákazníka. V práci se modeluje průběh rosného bodu vody po délce potrubí v rozdílných případech, kdy se voda vyskytne v plynovodu VVTL, VTL, STL nebo NTL a postupuje až k zákazníkovi.


Vypracoval: Bc. Lenka Havelcová
Školitel: doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
Název práce: Příprava impregnovaných sorbentů pro adsorpci CO2


Práce je zaměřena na přípravu vhodných uhlíkatých adsorbentů používaných k záchytu CO2 z modelových směsí plynů. Byly připraveny tři vzorky adsorbentů na bázi komerčně dostupných adsorpčních materiálů. Prvním z nich byly aktivní saze Chezacarb, druhým molekulové síto 13X a třetím aktivní uhlí Silcarbon. Tyto adsorbenty byly impregnovány dvěma metodami. První impregnace probíhala z parní fáze pomocí monoethanolamínu (MEA) a druhá pak z kapalné fáze s použitím roztoku MEA. Procentuální podíl MEA použitého k impregnaci adsorbentů z kapalné fáze činil 30 % hm., zbytek tvořil methanol. Po naimpregnování adsorbentů byly měřeny jejich základní vlastnosti (BET povrch, elementární složení a sorpční kapacita pro CO2). Všechny tyto vlastnosti byly naměřeny jak u impregnovaných adsorbentů, tak i u původních vzorků adsorbentů před impregnací.


Vypracoval: Bc. Katerina Maneva
Školitel: doc. Ing. František Skácel, CSc.
Název práce: Correlation of nitrogen oxides level across highway and traffic intensity


The project was focused onto correlation of nitrogen oxides level across highway and impact of traffic intensity on the generated emission of NOx. The main goal of the project was the choice of a representative sampling site without meteorological disturbances. The time series of measured NOx concentrations was used. Simultaneously measured highly time-resolved NOx concentration and the traffic activity were performed. The passing vehicles were chosen from different categories. The experimental work yielded reliable results of the mutual correlation of NOx level and highway intensity with statistical evidence.


Vypracoval: Bc. Barbora Miklová
Školitel: Ing. Alice Vagenknechtová, Ph.D.
Název práce: Charakterizace materiálů metodou sorpce plynu


Pro dělení plynných složek, které jsou v nízkých koncentracích v plynu, nebo kapalině se používá metoda zvaná adsorpce. Tato metoda našla uplatnění především pro odstranění vlhkosti z plynu, jedovatých látek ze vzduchu nebo k dělení plynných směsí např. oddělení vodíku ze syntézního plynu nebo rozdělení dusíku od kyslíku.
V této práci byly měřeny vlastnosti vybraných materiálů jako stanovení BET povrchu, pevnost materiálů, objem pórů, sypná hmotnost a adsorpční kapacita pro adsorpci vlhkosti a vybrané organické látky (toluenu). Pro měření byly vybrány dva druhy silikagelu (typ WS a SGR 70-R). Pro měření adsorpční kapacity materiálů byl použit přístroj DVS (dynamic vapor sorption), který automaticky gravimetrickou metodou zjišťuje hmotnostní nárůst/úbytek při adsorpci/desorpci vybraného adsorptivu BET povrch byl měřen na dvou přístrojích a to na Autosorbu iQ a Coulteru SA 3100, výsledky měření byly pak porovnány.
Adsorpční kapacita obou silikagelů je vyšší pro adsorpci vlhkosti z důvodu polarity adsorbentu a adsorptivu. V případě adsorpce vlhkosti se jedná o polární adsorptiv, který se bude lépe adsorbovat na polární adsorbent (silikagel) na rozdíl od nepolárního toluenu, který při adsorpci dosahoval nižší adsorpční kapacity.
Při měření BET povrchu na Coulteru SA 3100 a Autosorbu iQ nedošlo k získání shodných hodnot, bude nutné provést více analýz s cílem reprodukovatelnosti získaných výsledku.


Vypracoval: Bc. Pavel Procházka
Školitel: Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.
Název práce: Vliv provozních podmínek na stanovení složení zemního plynu procesním plynovým chromatografemPráce bude zaměřena na problematiku vlivu provozních podmínek na stanovení složení zemního plynu pomocí plynového procesního chromatografu. Bylo provedeno laboratorní měření vlivu okolní teploty kapiláry, která přivádí vzorek zemního plynu do procesního plynového chromatografu. Dále byly provedeny experimenty s náhradou nosného plynu – helia za argon a vodík pro procesní plynový chromatograf. Cílem experimentů bylo zjistit vliv okolní teploty přívodní kapiláry na kvalitativní parametry jednotlivých stanovovaných složek zemního plynu a možnost náhrady helia jako nosného plynu za argon a vodík.

Přihlášení účastnící

1. Bc. Vojtěch Bialas Vznik skládkových plynů z hliníkových fólií
2. Bc. František Brázdil Migrace vlhkosti v plynárenské soustavě
3. Bc. Lenka Havelcová Příprava impregnovaných sorbentů pro adsorpci CO2
4. Bc. Katerina Maneva Correlation of nitrogen oxides level across highway and traffic intensity
5. Bc. Barbora Miklová Charakterizace materiálů metodou sorpce plynu
6. Bc. Pavel Procházka Vliv provozních podmínek na stanovení složení zemního plynu procesním plynovým chromatografem

Aktualizováno: 8.11.2015 08:55, Autor: Ondřej Novák

Vedoucí ústavu:
Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
Telefon: 220 444 228
Místnost: A171

Sekretariát:
Mgr. Helena Doležalová
Telefon: 220 444 231
Místnost: A171

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
Copyright VŠCHT Praha 2014
zobrazit plnou verzi