Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚPKOO  → Pedagogická činnost → Vědecká činnost studentů → Obhajoba semestrálního projektu 2015
iduzel: 23635
idvazba: 29718
šablona: stranka
čas: 30.1.2023 18:29:30
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 23635
idvazba: 29718
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'upkoo.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 23635
path: 8548/7925/7928/7937/23449/10819/23635
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Obhajoba semestrálního projektu 2015

Datum: 15.5.2015
Předseda komise: Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Vypracoval: Bc. Jana Jurášová
Školitel: Ing. Veronika Vrbová, Ph.D.
Název práce: Měření specifického povrchu dynamickou sorpcí par


Mezi vlastnosti všech pevných látek patří jejich schopnost vázat molekuly plynů a kapalin, se kterými je materiál v kontaktu. Tento proces nazýváme adsorpce. Řízením a sledováním tohoto procesu lze získat informace a charakteristiky pevných látek. Mezi tyto získané informace patří například specifický povrch, porozita, textura a morfologie povrchu vzorků nebo objem a tvar pórů.
V této práci byly měřeny BET povrchy vybraných adsorbentů. Metoda BET slouží ke stanovení specifického povrchu adsorpčního materiálu. Pro měření byly vybrány tři druhy adsorpčních materiálů (Envisorb B+, silikagel SG0 500-100 a molekulové síto 13X), u kterých byl měřen BET povrch na přístroji DVS Advantage 2, adsorpcí ethanolu při teplotě 25 °C.
Cílem této semestrální práce bylo provést porovnání adsorpční kapacity vybraných adsorpčních materiálů a získaných hodnot BET povrchů adsorbentů naměřených přístrojem DVS Advantage 2 s výsledky měření z jiných přístrojů a s daty uváděnými v literatuře a u dodavatelů.


Vypracoval: Bc. Petr Lenkvík
Školitel: doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
Název práce: Skladování stlačeného zemního plynu v nádobách s adsorpční výplní


V současné době se pro skladování stlačeného zemního plynu v motorových vozidlech používají silnostěnné tlakové lahve stavěné pro pracovní tlaky až 30 MPa. Tyto nádoby tvoří, zejména u osobních automobilů významnou část hmotnosti vozidla. Jsou proto hledány cesty vedoucí ke snížení hmotnosti skladovacích nádob při zachování jejich celkové skladovací kapacity. Nadějnou možností se jeví použití adsorpčních náplní, které jsou schopny pohltit velké množství plynu jeho imobilizací v pórech adsorbentu. Práce je zaměřena na testování různých komerčně dostupných adsorbentů pro zvýšení skladovací kapacity ocelových tlakových lahví používaných v motorových vozidlech pro skladování CNG.


Vypracoval: Bc. Jan Mlynár
Školitel: Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.
Název práce: Modelování proudění plynu v plynovodech pomocí CFD


Práce souvisí s problémem ustálení proudění zemního plynu v potrubí, které je v důsledku umístění různých tvarovek a ohybů potrubí nerovnoměrné. Ustálení proudícího plynu je pevně spjato s umisťováním průtokoměrů na předávacích stanicích v měřicích tratích, které se řídí přísnými normovanými pravidly, která definují v jaké vzdálenosti od posledního ohybu potrubí má být průtokoměr umístěn.
V grafickém softwaru byly vytvořeny dva modely plynovodu s dvěma různě umístěnými koleny potrubí. Využitím simulačního programu bylo sledováno rozdělení proudění plynu tímto úsekem potrubí za provozního tlaku a různých vstupních rychlostí zemního plynu. Pro porovnání hodnot byly využity dva různé numerické modely turbulence, které jsou používané v průmyslových i neprůmyslových aplikacích.
Cílem této práce je zanalyzovat rovnoměrnost proudícího plynu v úseku plynovodu mezi ohybem potrubí a potenciálně umístěným průtokoměrem v měřicí trati. Hodnoty získané z analýzy vlivu ohybů na rozdělení proudícího plynu v úseku potrubí byly znázorněny dvěma způsoby: v dvousouřadnicovém grafu a pomocí konturového vykreslení profilu rychlostí.


Vypracoval: Bc. Tereza Navrátilová
Školitel: Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.
Název práce: Porovnání metod používaných v plynárenství pro výpočet kompresibilitního faktoru


Práce se zabývá srovnáváním metod výpočtu kompresibilitního faktoru vytvořených pro předávky zemního plynu z viriálních stavových rovnic.
Úvod teoretické části je věnován popisu přepravní soustavy zemního plynu, měření jeho fyzikálních vlastností a složení na předávacích stanicích. Následující část je věnována stavovému chování ideálního i reálného plynu. V uvedené části práce je také popsána viriální stavová rovnice. Závěrečné část popisuje jednotlivé výpočtové metody určené k výpočtu kompresibilitního faktoru.
V experimentální části byly provedeny výpočty kompresibilitního faktoru metodami SGERG-88, AGA8-DC92 a AGA NX-19 pro různé provozní podmínky. Dále byly hodnoty získané výpočtovými metodami srovnány s hodnotami experimentálně změřenými. Cílem práce bylo stanovit rozdíly mezi jednotlivými metodami v mezích jejich použitelnosti.


Vypracoval: Bc. Jiří Šrámek
Školitel: Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D.
Název práce: Analýza nečistot v plynech


Semestrální projekt se zabývá optimalizací analytické metody stanovení sirných látek pomocí plynové chromatografie s plamenově fotometrickým detektorem.
Teoretická část práce se zabývá sirnými látkami obsaženými v plynech a jejich vlivu na technologické procesy, ve kterých se tyto plyny využívají. V další kapitole jsou pak uvedeny analytické metody stanovení sirných látek v plynech, na které navazuje kapitola o plynové chromatografii, kde jsou také uvedeny detektory selektivní na sirné látky.
Experimentální část se zabývá zjištěním optimálních podmínek provozu plamenově fotometrického detektoru a jeho kalibrací.


Vypracoval: Bc. Jan Votava
Školitel: Ing. Jan Berka, Ph.D.
Název práce: Problematika regenerace helia


Celá řada energetických aplikací využívá plyn o vysoké teplotě. Příkladem jsou pokročilé jaderné reaktory chlazené plynem; uvažuje se zejména helium, ale i jiné plyny. Pro okruhy plynu je třeba uvažovat i systémy čištění a kontrolu požadované čistoty plynného média, jde především o zařízení pro separaci korozívních nečistot, štěpných produktů, prachu, atd. Dále se pro některé systémy uvažuje řešení recyklace drahého helia, které unikne z okruhu. U systémů je třeba definovat funkci, design, velikost, umístění, atd. Při návrhu lze částečně využít zkušenosti z provozu již existujících jaderných reaktorů chlazených plynem (HTGR, AVR, MAGNOX) i dalších technologií využívající plynná média.

Přihlášení účastnící

1. Bc. Jana Jurášová Měření specifického povrchu dynamickou sorpcí par
2. Bc. Petr Lenkvík Skladování stlačeného zemního plynu v nádobách s adsorpční výplní
3. Bc. Jan Mlynár Modelování proudění plynu v plynovodech pomocí CFD
4. Bc. Tereza Navrátilová Porovnání metod používaných v plynárenství pro výpočet kompresibilitního faktoru
5. Bc. Jiří Šrámek Analýza nečistot v plynech
6. Bc. Jan Votava Problematika regenerace helia
Aktualizováno: 8.11.2015 08:52, Autor: Ondřej Novák

Vedoucí ústavu:
Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
Telefon: 220 444 228
Místnost: A171

Sekretariát:
Mgr. Helena Doležalová
Telefon: 220 444 231
Místnost: A171

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
Copyright VŠCHT Praha 2014
zobrazit plnou verzi